VINNOVA satsade 100 miljoner kronor på banbrytande informations- och kommunikationsteknologier under åren 2008-2010

•August 22, 2012 • Leave a Comment

I en ny VINNOVA-satsning finansieras tio banbrytande tekniska lösningar inom informations- och kommunikationsteknologi med 100 miljoner kronor. Projekten handlar bland annat om optisk kommunikation, avancerad multimediateknik för vårdsektorn och trådlösa sensornätverk

Satsningen ”Banbrytande IKT” finansierar utvecklingen av banbrytande tekniska resultat inom inbyggda system, programvara och hårdvara. På sikt ska projekten ge framgångsrika kommersiella lösningar för den svenska systemindustrin. Sammanlagt finansieras tio projekt med 100 miljoner kronor under 2008-2010.

– Projekten som vi nu satsar på spänner över viktiga områden där svensk industri traditionellt har varit stark men där vi i fortsättningen behöver bli ännu starkare för att vara internationellt konkurrenskraftiga, säger Jonas Wallberg, enhetschef på VINNOVA.

Urvalet har gjorts i nära samarbete med ett stort antal företrädare från industri och akademi. Totalt ansökte 90 projekt om cirka 800 miljoner kronor.

På KTH finansieras fyra projekt med drygt 37 miljoner kronor. På Chalmers finansieras tre projekt med drygt 34 miljoner kronor. Dessutom finansieras ett projekt på Uppsala universitet med knappt 10 miljoner kronor, ett projekt på Linköpings universitet med 6 miljoner kronor och ett projekt på Acreo i Kista med drygt 12 miljoner kronor.

Finansierade projekt:

Nätverksbaserade inbyggda reglersystem, KTH (10 256 000 kr)
Utveckling av trådlösa nätverksbaserade reglersystem som kan byggas ut till stora komplexa system. Kontakt: Karl Henrik Johansson, KTH.

Kvantkaskadlasrar för telekommunikation, Chalmers (12 465 000 kr)
Utveckling av kvantkaskadlasrar för telekommunikation, med fokus stor ­bandbredd. Kontakt: Thorvald Andersson, Chalmers.

Sökning och analys i realtid av stora mängder strömmande mätdata, Uppsala universitet (9 840 000 kr)
Utveckling av distribuerad mjukvara för storskalig sökning och analys av strömmande data, med fokus på dataflöden från distribuerade och mobila sensorer. Kontakt: Tore Risch, Uppsala universitet.

Avancerade optiska kommunikationsteknologier för access och transport, Chalmers (9 000 000 kr)
Utveckling av nyckelteknologier för optisk kommunikation, med fokus på koherent kommunikation. Kontakt: Magnus Karlsson, Chalmers.

Ultra Låg-Effect Inbyggda Trådlösa System för Medicinsk Telemetri och Televård, Linköpings universitet (6 000 000 kr)
Utveckling av trådlösa implantat för övervakning och diagnos av patienters hälsa, med fokus på låg energiförbrukning. Kontakt: Atila Alvandpour, Linköpings universitet.

Högtemperaturelektroniska system helt i kiselkarbid för elektriska fordon, Acreo (12 060 000 kr)
Utveckling av elektronikkomponenter baserade på kiselkarbid, med fokus på temperaturtålighet. Kontakt: Mietek Bakowski, Acreo.

Funktionshöjande teknik för inbyggda system med tillämpning inom avancerade medicinska processer, KTH (8 730 000)
Utveckling av bland annat mulitmediateknik för nya diagnostikmetoder inom vårdsektorn, till exempel baserat på känsel och mönstermatchning. Kontakt: Kristina Groth, KTH.

Plattform för MMIC baserade THz system, Chalmers (12 900 000 kr)
Utveckling av elektroniska kretsar som kan anpassas till olika tillämpningar, med fokus på frekvenser över 100 GHz. Kontakt: Herbert Zirath, Chalmers.

reSENSE – Ultra-reliable high-throughput wireless sensor networks, KTH (7 747 813 kr)
Utveckling av trådlösa sensornätverk, med fokus på säkerhet och robusthet. Kontakt: Mikael Johansson, KTH.

Elektronisk biomolekylsensor, KTH (10 950 000)
Utveckling av sensorsystem för vårdsektorn, baserade på nanostrukturer. Kontakt: Jan Linnros, KTH.

http://www.vinnova.se/misc/menyer-och-funktioner/Nyheter/Nyheter-2008/080418-Banbrytande-IKT/

Läs mera … bionicgate.com

Advertisements

EU-Kommissionen 2005 – Etiska aspekter av implantat i människokroppen

•August 21, 2012 • Leave a Comment

INPLANTAT I MÄNNISKOKROPPEN

Originalets titel: Ethical aspects of ICT implants in the human body.

Deklarationen presenterad för EU-kommissionen av den Europeiska Etikgruppen.

Bryssel den 16 mars, 2005

Den följande texten är ett kort utdrag och vår egen översättning av förslaget som överlämnades till EU-kommissionen av the European Group of Ethics med professor Göran Hermerén som ordförande. Den engelska originaltexten kan läsas i sin fullständiga version, 36 sidor här

Den Europeiska Etikgruppen för vetenskap och nya teknologier (EGE) med den svenske professorn Göran Hermerén, som ordförande, antog den 16 mars 2005, Opinion N 20 beträffande etiska aspekter av informations och kommunikations-teknologier (ICT) inplantat i människans kropp vilken presenterades för EU-kommissionen. EGE är en oberoende rådgivande grupp, vilken är sammansatt av tolv medlemmar. Dess roll är att ge råd till EU-kommissionen ifråga om etiska värderingar som bör tas i beaktande för reglering av vetenskapliga och tekniska utvecklingar.

Den följande texten är från deras dokument:

Man kan även se denna utveckling som ett hot emot mänsklig värdighet och särskilt till människokroppens integritet…Idén med ICT-inplantat ”under vår hud” med egenskaper att inte bara återställa utan även för att utöka mänskliga förmågor ger uppkomst till vetenskapliga visioner med hotfulla och/eller förtjänstfulla tillämpningar. I vissa fall inplanteras redan nu mikrochips med möjligheter för individuell och social kontroll.

Med mikrochipsinplantat är konstant övervakning en möjlighet…Eftersom mottagaren är mobil, skulle den förföljda individen kunna spåras var som helst.

Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikations-teknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den. Det finns också en inre teknologi med vilken information utifrån överförs för individuella tillämpningar.

Den närstående relationen av kroppsliga och psykiska funktioner är grundläggande för vår personliga identitet. Neurovetenskapen utvecklas mycket snabbt. Hjärninplantat utvecklade för att lindra skakningar från Parkinsons sjukdom är bara ett exempel. Dessa visar att ICT-inplantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämmanderätt…Det finns betydelsefulla orsaker till varför ICT-inplantat i människans kropp har omfattande och viktiga etiska konsekvenser. Det är en normal följd att respekt för mänskliga värden har varit den fundamentala grunden för våra betraktelser var gränser bör dras för olika tillämpningar av ICT-inplantat…Som redan omnämnts kan inplantaten användas för både hälso- och icke-medicinska ändamål. Båda möjligheterna med inplantat bör självfallet omfattas av informerat tillstånd. I sin värdering gör EGE den allmänna slutsatsen att icke-medicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet.

ICT-inplantat kan användas för att öka fysisk och mental kapacitet. Ansträngningar bör göras för att se till att dessa inplantat inte utnyttjas för att skapa ett klassamhälle eller öka avstånden mellan industrialiserade nationer och övriga delar av världen.… Beträffande hälsoändamål bör tillgång till inplantaten grundas på behov istället för ekonomiska resurser eller social position.

För att ta en välkänd slogan, Jag är herre över min egen kropp utgår från friheten att välja vad det gäller personlig hälsa och även frihet från extern kontroll och påverkan…Vad det handlar om extern kontroll och påverkan, blir individens autonomi speciellt viktig. I synnerhet i samband med rätten att fastställa och förändra en persons uppförande genom elektroniska förbindelser .

Det nuvarande samhället konfronteras med förändringar som har att göra med det antropologiska väsen människans innersta natur utgör. Det finns ett stegvis skifte i utvecklingen – efter att ha observerats via videobevakning och biometri, så modifieras nu individerna genom olika elektroniska utvecklingar; chips och smarta kretsar under huden, till en sådan grad att de urholkas mer och mer till nätverksmänniskor. Sålunda kan vi uppkopplas för att fortsättningsvis bli olikartat gestaltade och från tid till annan motta signaler för rörelser, vanor och kontakter, att bli konstaterade och avgränsade. Detta skulle inleda modifieringen av mening och innehåll för en människas självbestämmanderätt och påverkan av ens värdighet…Denna ständiga erosion av personliga privilegier – som går så långt som att transformera kroppen – samexisterar inte bara med växande uppmärksamhet som betalas av ens värde utan också med redan nämnda faktum att personen är i centrum av en konstitutionell order.

Det följande väsentliga punkterna för etiska principer är av direkt betydelse till denna deklaration beträffande ICT inplantat.

Det måste betonas att det finns inga pålitliga forskningsundersökningar gällande långtidsaspekter för hälsan relaterade till ICT-inplantat i människans kropp

Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet…Som inom andra områden, friheten att använda inplantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter…Som en konsekvens poängterar Europeiska etikgruppen EGE nödvändigheten av en oavbruten debatt om vilka positiva tillämpningar som skall tillåtas – under vilka restriktioner och i vilka situationer.

MÄNSKLIGT VÄRDE, INTEGRITET OCH SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT

Hur gravt kan dessa inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade i våra hjärnor?

Hur allvarligt kan ICT inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och i psyket?

Hur influerar inplantaten minnesfunktionerna?

Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig i fall där vissa delar av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan, är ersatt eller kompletterad av ICT inplantat? I synnerhet, som inplantaten kan bidra till att framskapa uppkopplade personer, som alltid är anknutna och kan bli formade annorlunda, att motta och avge signaler för möten, levnadsvanor och förehavanden. Det påverkar naturligtvis deras värdighet.

Hur gravt kan ICT-inplantat bli ett hot emot privatlivet?

Hur långt kan inplantaten ge en individ, eller en grupp, speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället?

Vilka är de möjliga kränkningarna av privatliv genom inplantaten som källa till eller mottagare av information i en datoriserat miljö?

Hur långt skall det accepteras att människor kontrolleras med dessa tillämpningar av andra individer som utnyttjar denna potential?

SOCIALA ASPEKTER

Hur långt kommer vi förändra våra sociala och kulturella miljöer med ICT-inplantat?

Till vilken omfattning kommer denna teknologi tillåta manipulation av och för reklam-budskap?

Till vilken omfattning kommer denna teknik missbrukas av militären?

ICT-INPLANTAT DÄR SPECIELL UPPMÄRKSAMHET ÄR NÖDVÄNDIG?

ICT-inplantat som inte lätt kan avlägsnas.

ICT-inplantat som kan influera, utvärdera och förändra psykiska funktioner.

ICT-inplantat som genom ett nätverks kapacitet kan missbrukas på flera sätt för alla sorter av social övervakning och manipulation, t ex för barn och handikappade personer.

ICT-inplantat påverkande nervsystemet och i synnerhet hjärnan och följaktligen mänsklig värdighet, som art liksom individuell subjektivitet och självbestämmande.

Militära applikationer.

’Inkräktande’ teknologi vilken förbigår normala sinnesupplevelser.

Inplantat som påverkar biologin och/eller framtida generationer.

Tekniken kan manipulera till att återställa funktioner som antingen var förlorade eller helt okända – betänk blindhet, dövhet; eller, de kan utökas bortom antropologisk normalitet genom att stimulera funktioner, eller, skapa nya funktioner – återigen, för individens välfärd, social konkurrens, eller för att utöka sportprestationer alternativt som intelligens-tillämpningar. Tekniken innehåller egenskaper till att både återställa och stimulera, mångfaldigandet av hälsostimulerande applikationer, till att utöka och modifiera fysisk vård förebådar kommande ’cyborgs’…Möjligheterna med den uppnådda formgivningen av människan kommer absolut att fortsätta och så kommer även resurserna för politiska analyser avsedda att kontrollera människan genom tekniken.

Det fullkomliga reducerandet av kroppen till ett föremål utökar inte bara trenden, den som omnämnts, till att utnyttja tekniken som ett verktyg till att övervaka människan. Kroppen kommer in under andras kontroll och vad en människa förvänta sig efter att ha blivit försåld?

Respekten för människans värde måste vara den fundamentala grunden vid alla diskussioner där gränser skall dras för olika användningar av ICT-inplantat.

Etikgruppen betraktar inte inplantaten som en absolut fara till mänsklig frihet och värdighet utan mer de applikationer vilka medför möjligheter till kontroll av individen liksom gruppövervakning, och restriktionerna för frihet måste bli noggrant utvärderade. Skyddet för hälsa och/eller säkerhet för människor med allvarliga neurologiska störningar skapar inte nödvändigtvis ett etiskt dilemma mellan frihetens okränkbarhet och behovet av skydd för hälsan. Fast, även i dessa fall får inte inplantaten resultera i någon form av diskriminering eller övergrepp som strider emot de mänskliga rättigheterna.

Forskningens frihet inom detta område skulle regleras inte bara till informerat tillstånd av personerna som ställer upp för nya experiment utan de borde också vara medvetna om riskerna för både fysiska och psykiska skador för de som används i kliniska försök, (se EGE Opinion No 17 om ethical aspects of clinical research in developing countries, Februari 2003).

Personlig identitet är avgörande kännetecken för att kunna äga ett moraliskt ansvar, avser många etiska teorier. ICT-tillämpningar skall därför inte utnyttjas till att manipulera mentala funktioner eller förändra den personliga identiteten. Rätt till respekt för mänsklig värdighet, inräknat respekten för fysisk och mental integritet utgör grundförutsättning till det förhållandet…Användandet av ICT-inplantat för att med fjärrkontroll överta människors vilja måste absolut bli förbjudet.

EGE poängterar att följande möjligheter skall förbjudas:

ICT-inplantat utnyttjade för att skapa cyber-rasism.

ICT-inplantat använda för att förändra identiteten, minnet, varseblivning, uppfattningsförmåga och uppfattning om andra.

ICT-inplantat för att dominera andra.

ICT-inplantat för övervakningsändamål

Inplantat för övervakning av individer hotar likaså den mänskliga värdigheten. De kan användas av statliga myndigheter, individer och grupper för att öka sin makt över andra. Inplantaten kan utnyttjas till att lokalisera människor (likaså för att komma över alla former av information om dem). Detta må rättfärdigas av säkerhetsorsaker (frigivning av fångar) eller för trygghetsmotiv (lokalisera utsatta barn).

En bred social och politisk debatt är nödvändig beträffande vilka tillämpningar som bör accepteras och legaliseras, i synnerhet för övervakning och positiva tillämpningar. Ett säkerhetsförslag är rekommenderat av EGE. Medlemsstaterna och deras nationella etiska råd har ett ansvar att skapa förutsättningar för utbildning och en konstruktiv välinformerad debatt inom detta område.

The European Group on Ethics in Science and New Technologies

Ordförande:

Professor Göran Hermerén

Medlemmar:

Nicos C. Alivizatos, – Inez de Beuaufort – Rafael Capurro – Yvon Englert, Catherine Labrusse-Riou – Anne McLaren – Linda Nielsen – Pere Puigdomenech-Rosell – Stefano Rodota – Günter Virt och Peter Whittaker

Läs mer … bionicgate.com

Industrialiserad förföljelse, förnedring och tortyr i globaliseringens fotspår …

•August 11, 2012 • Leave a Comment

Den långvariga “Revolution in Military Affairs” (RMA), har sammanfattats av överste John B. Alexander expert på icke-dödliga vapensystem, så här: “Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra. Denna definition av krig kommer ganska nära politikernas verksamhet och mål.”

Svensk “demokrati” är byggd på politiska retoriska uttalande om den fria viljan hos den enskilde individen, den fria viljan i samhället, det vill säga; ”deras demokratier”, ”deras rättssystem”, ”deras ekonomiska system”, ”deras kulturella och religiösa aktiviteter och institutioner” med mera – alla aspekter av livet, som inkluderar ”deras frihet.”

Om den utopiska globaliserings-planeringen under sextio- och sjuttiotalet för införandet av den politiska maktens vilja, styrning och förvaltning, en planering där människohjärnan ingår som en del av ekonomi och resurser, möjliga att bruka, mobilisera och destinera för både positiva och negativa förändringar, finns en del material att tillgå i den statliga utredningen nedan:

Biologiska övergrepp för statlig reglering

Inducerad påverkan – diskursiv identitetsproduktion

Villkorat beteende

Rasistiska principer – demokratisk verklighet

Övervakning av dagliga rutiner, styrning genom restriktioner, förtrycker traditioner

Distribuerar händelser, problem, värden

Stjäl livschanser

Omvandling av släktforskning

Historiskt material används för att bygga framtiden

Styrningen som inte är uttalad, styr hur människor tänker och ser på sig själv.

Hur stora har kostnaderna varit för att korrigera medborgarnas beteende sedan sextiotalet?

SOU 1972:59 Att välja framtid/Justitiedepartementet – övergång från juridisk till ideologisk styrning

1. Inledning – Uppdraget

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

6. Autonoma framtidsstudier

7. Teori och metodik

8. Utbildning för framtidsstudier

9. Fortsatt planering för framtidsstudier i Sverige

Det är enbart att konstatera att globalisering har skett genom teknologier för politisk kontroll, med högst oönskade sociala, ekonomiska, psykologiska och politiska konsekvenser!

Många människor befinner sig idag i en daglig kamp för sin personliga fysiska säkerhet som vanliga myndigheter inte längre garanterar. Förhållandet till andra former av social organisation behöver därför snabbt övervägas.

Klimatfrågor och utnyttjande av rymden för makt och prestige – är ingen nypåkommen frågeställning!

•August 7, 2012 • Leave a Comment

Utdrag från SOU 1972:59 Att välja framtid, s 72-73

Klimatfrågor

Klimatet är utsatt för yttre störningar och fluktuationer, men över tiden relativt stabila förhållanden erhållits genom att oceanerna och lufthaven fungerar som regulatorer.

Fördjupande kunskaper om mekanismerna i detta reglersystem är önskvärda för att man skall kunna göra meterologiska prognoser. Men sådana kunskaper får än större betydelse i samband med mänskliga ingrepp i systemet. Balansen i värmestrålningen kan rubbas genom att jordatmosfärens sammansättning och därmed dess reflexionsförmåga ändras, och detta sker framför allt genom produktion av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Långsiktig klimatpåverkan, som exempelvis kunde innebära en viss avsmältning av iskallotterna vid polerna, kan inte uteslutas. Eftersom klimatet också är en faktor av stor ekonomisk betydelse, är det naturligt att man söker efter metoder att kontrollera och manipulera det. Kemisk ”ursaltning” av orkaner, provocering av nederbörd och energiutvinning från vindkrafterna är några – ekonomiskt lockande – perspektiv, vilka samtliga kräver djupgående kunskaper om dynamik och balanser inom det atmosfäriska systemet.

Utnyttjande av rymden

Rymdforskningen har, globalt sett, hittills haft tre syften. Det första, för USA och Sovjetunionen dominerande, har varit prestige och makt i stormaktstävlan, med klara militärpolitiska övertoner. De två andra, som präglat även den europeiska insatsen, är dels det inomvetenskapliga (autonoma) intresset av bättre kunskaper i geologi, jonosfärfysik, astrofysik m m, dels fredliga tillämpningar som väder- och kommunikationssatelliter samt de alltmer aktuella tillämpningarna för att kartera miljö och mark: jordresurssatelliter.

Det är främst ur de sistnämnda synpunkterna som rymdfrågorna har intresse för ”framtidsriktad” grundforskning. Utan tvekan finns ytterligare fascinerande möjligheter för kommunikationsändamål. Även andra tillämpningar kan tänkas, såsom inriktning av solljus för upplysnings- eller energiändamål och användning av rymden som recipient för radioaktivt avfall.

Man torde dock kunna göra den bedömningen, att forskning med anknytning till rymden även i fortsättningen väsentligen bör motiveras antingen av autonomt vetenskapligt intresse (världsbildsforskning) eller med en direkt tillämpning i sikte (tillämpad forskning och utvecklingsarbete).

Se också: Motion 1997/98: U 416 Utredning om amerikansk rymdforskning (HAARP)

Biopolitics of security in the 21st century

•August 7, 2012 • Leave a Comment

Biopolitics of security in the 21st century

Abstract. This essay addresses two questions. It first asks what happens to security practices when they take species life as their referent object. It then asks what happens to security practices which take species life as their referent object when the very understanding of species life undergoes transformation and change. In the process of addressing these two questions the essay provides an exegesis of Michel Foucault’s analytic of biopolitics as a dispositif de sécurité and contrasts this account of security with that given by traditional geopolitical security discourses. The essay also theorises beyond Foucault when it interrogates the impact in the twentieth century of the compression of morbidity on populations and the molecular revolution on what we now understand life to be. It concludes that ‘population’, which was the empirical referent of early biopolitics, is being superseded by ‘heterogenesis’. This serves as the empirical referent for the recombinant biopolitics of security in the molecular age.

‘. . . freedom is nothing but the correlative development of apparatuses of security.’

Michel Foucault – Security, Territory, Population

Link: http://eprints.lancs.ac.uk/26979/1/Biopolitics_of_security_in_the_21st_century.pdf

Tankens frukt kan vara både mödan värd och fruktansvärd

•June 14, 2012 • Leave a Comment

Vi lever i ett samhälle där läkemedelsindustrin förstör hälsan, där
lagarna förstör rättvisan för människorna, utbildningen förstör kunskapen, regeringar förstör friheten, media förstör informationen, religionen förstör moralen och där bankerna tillåts att ruinera ekonomierna.

 
 

Ett folk lär ha den regering den förtjänar. Om detta uttryck håller streck i sin bäring mot verkligheten, så kan vi alltså studera vår nationella egenart genom att giva akt på de män och kvinnor som äro bänkade kring rådsbordet. Dessa människor som exponent för svenskars lynnes art, bör kunna hålla alla frestelser till nationell intellektuell och själslig högfärd borta från oss. Dessa människor har följaktligen en stor uppgift att fylla beträffande vårt nationella självmedvetande.

Hur kan en politisk debatt när den finansiella världen står i brand, så kategorisk undvika att beröra de problem som landet står inför? Frågan är vilket ansvar som skall utmätas för denna så uppenbart uppsåtliga ansvarslöshet och jag tror att risken är stor för att folkets dom kommer att bli mycket hård över rådsbordet.

Maken till ynkliga och räddhågsna människor ur ett ledarskapsperspektiv kan inte finnas, de är en samling ynkliga individer som är rädda för att förlora sin egen försörjning och fortsatta yttre bekräftelse, som de upplever som tillvarons kvintessens. Jag undrar hur många av dessa individer som har egentligen byggt upp en organisation bestående av människor från grunden, där den sammanhållande kraften har varit den kollektiva nyttan?

På den högsta politiska nivån, där finns det uppenbarligen nästan ingen efterfrågan alls på sunt förnuft, men däremot en chockerande stor efterfråga på finansiell voodoo och trolldom.Till skillnad från icke-trollkarlar och häxmästare, så lever dessa efterfrågade moderna ekonomiska guider inte i den verkliga världen, i verkliga städer ibland verkliga människor. Istället lever de i elfenbenstorn i hemliga byar för trollkarlar och häxmästare, bara helt ”normalt”undanstoppade i obskyra hörn av stora universitet. Tillsammans är dessa hemliga byar det som kallas ”den akademiska världen”. Den har lett oss vårt finansiella nuläge med mycket stor framgång.”Den akademiska världens elfenbenstorn” är strikt tabu för alla icke invigda med undantag för kurser i ”svartkonster” som kallas för utbildning.

Det är alltså obestridligen bara utanför gränserna för dessa på sig själv byggda inskränktheters elfenbenstorn, som sunda ekonomiska principer och sunt förnuft kan råda.

Tack och lov så har ju det Svenska folket med sin ledningen en ny fotbollsmatch att koncentrera sina tankar på…

 Länk till: http://carlnorberg.wordpress.com/2012/06/13/tankens-frukt-kan-vara-bade-modan-vard-och-fruktansvard/

Människors olika värde – a lá Kungabloggen

•June 13, 2012 • Leave a Comment

Nej, nu ståndar pistillriktigt nya tider för övermänniskan och nu är det nya dop på gång. Detta faktum gör att många av de krafter som rent historisk hjälpt till att hylla övermänniskan samlas för att hylla övermänniskans mervärde och därmed genetiken som ligger till grund för övermänniskans översinnliga överhöghet. Den som vågar ifrågasätta att någon som föds till ett högre värde än andra har ofta kallats för dum kall eller bara avundsjuk. Vad kan man i så fall kalla de som ger en oreflekterande uppmärksamhet till ett dop av en person de inte känner medan de fullständigt ignorerar andra dop?

Den rasistiska grundprincipen är ju att en del människor är värd mer än andra människor. Så hur smakar den i praktiken?

Continue reading ‘Människors olika värde – a lá Kungabloggen’