Människa Dator Interaktion (MDI) – Kungliga Tekniska Högskolan

 

Kursprogram i Human Computer Interaction

Människa Dator Interaktion: Principer och Design

Kursmomentet syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Ytterligare ett syfte är att ge studenterna verktyg för att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Studenten förväntas efter genomgången utbildning kunna:

• redogöra för grundläggande begrepp inom MDI-området (rörande mänsklig kognition, gränssnitt, interaktion och iterativ systemutveckling).

• redogöra för de flesta existerande interaktionsstilarna, både från ett användningsperspektiv och från ett utvecklarperspektiv.

• redogöra för ett stort antal interaktionsartefakter (interaction devices) och kunna avgöra för vilka användningssituationer de passar bäst.

• beskriva olika sätt att utforma interaktiva datorsystem på, med avseende på människors hela situation (t.ex. mobilitet, känslor, arbete och fritid, o.s.v.).

• tillgodogöra sig innehållet i forskningsartiklar inom området.

• analysera interaktiva datorsystem ur ett användbarhetsperspektiv.

• genomföra en expertutvärdering (t.ex. Heuristic Evaluation och Cognitive Walkthrough) av existerande interaktiva datorsystem.

• anpassa en design av ett interaktivt datorsystem efter olika användargruppers behov.

• skapa enklare pappersprototyper.

• välja relevant utvärderingsmetod givet ett specifikt datorsystem och sammanhang.

• välja interaktionsstil och interaktionsartefakt för en given användargrupp anpassad för deras uppgifter och situation.

• argumentera för olika lösningar av ett användbarhetsproblem.

• diskutera för- och nackdelar med ett interaktivt datorsystem utifrån olika användargruppers perspektiv.

• applicera generella teoretiska begrepp på konkreta gränssnittssituationer.

 

Kursens huvudsakliga innehåll

Under kursen gås följande igenom:
– karaktären av området människa-datorinteraktion; historik – perspektiv – forskning

– översiktligt om perception och representation, medvetande och minne,
konceptuella modeller och lärande

– egenskaper hos interaktiva system kommunikationssituationen, medier för kommunikation interaktionstekniker och processer

– interaktiva system relativt individer, arbetsuppgifter och organisationer
motiv för förbättringar av interaktiva system funktionalitet

– användbarhet modeller och modellkonflikter anpassning av system efter användare och verksamheter inlärning och utbildning dokumentation

– analys av tillämpningar

Advertisements

~ by globalgovernmentality on February 13, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: