Någon definition av begreppet personlig integritet finns inte i svensk lagstiftning! Vem äger medborgaren? Statsmakten?

Begreppet personlig integritet

I svensk lagstiftning finns inte någon definition av begreppet personlig integritet. I olika utredningar ( se t.ex. Tvångsmedels-kommitténs betänkande Tvångsmedel – Anonymitet – Integritet [SOU 1984:54 s. 42] har man med utgångspunkt bl.a. i de grundläggande fri- och rättigheterna i regeringsformens andra kapitel försökt ringa in begreppet genom att skilja mellan den rumsliga integriteten (hemfriden), den materiella integriteten (egendomsskyddet), den kroppsliga integriteten (skydd för liv och hälsa, mot ingrepp i eller mot kroppen), den personliga integriteten i fysisk mening (skyddet för den personliga friheten och rörelsefriheten) och den personliga integriteten i ideel mening (skyddet för privatlivet och för personligheten inklusiver den privata ekonomin).

Ett annat sätt att bestämma begreppet den personliga integriteten är enligt Stig Strömholm (Se Svensk Juristtidning 1971 s. 695 och Individens skyddade personlighetssfär, i Om våra rättigheter. Antologi utgiven av Rättsfonden, 1980) att ange vilka handlingar som kan anses kränka någons integritet. Man kan då dela in kränkningar i tre huvudgrupper: 1) intrång i en persons privata sfär, oavsett om det sker i fysisk eller annan mening; 2) insamlande av uppgifter om en persons privata förhållanden; 3) offentliggörande eller annan användning (t.ex. som bevisning i rättegång) av uppgifter om en persons privata förhållanden.

Se också Medborgarrättsrörelsens: Öppet brev till Grundlagsutredningen

“I en konstitution fastläggs spelreglerna för all offentlig maktutövning. En stark och i vardagen levande grundlag är därför medborgarnas bästa skydd mot maktmissbruk från de olika makthavare som använder statens auktoritet i sin ämbetsutövning.”

Advertisements

~ by globalgovernmentality on December 29, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: