Ros till friheten …

“Under senare år har det så kallade ‘civila samhället’ blivit ett modeord. Att hänvisa till det civila samhället har också blivit något av en patentlösning på en rad samhälleliga och demokratiska ‘problem’ . Man förstår mer eller mindre vagt, vad begreppet står för och vilken funktion det civila samhället fyller. Men detta måste problematiseras i långt högre grad än vad som är fallet idag.”

“Siktet är i dessa politiska projekt är inställt på att styra samhället genom att forma medborgarnas sinnen och kroppar, att i grunden skapa “nyttiga individer” (Foucault, 1987: 246). Detta slags projekt fångade Foucault i bergreppet governmentality. Begreppet består av govern – att styra – och av mentality – förställningar eller mentalitet. Med denna konstellation ville han sätta fokus på hur makten griper in i våra sinnen och kroppar, hur den gestaltar det vi tänker och gör.”

“Demokratiminister Britta Lejon (1999) betonar exempelvis att det behövs ett ‘perspektivbyte inom demokratidebatten’ som i högre grad ställer ‘medborgarens berättigade krav på mer makt över vardagen och över politikens utformning i centrum’.” Utdrag från Magnus Dahlstedts; Demokrati genom civilt samhälle? Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik.  http://www.sciecom.org/ojs/index.php/st/article/viewFile/2223/1800 .

För insyn i globaliseringselitens superdatorsystem: Principia Cybernetica Web, här med länk till GOVERNMENT  De rättsakter, regler, förfaranden, och instrument för makt och institutioner genom vilka medborgarna i ett land (eller mer generellt de delar av ett system) kommunicerar med (se kommunikation) och utövar kontroll över varandra så att landet som helhet upprätthåller sin enighet, så det slutar väl inom det aktuella landet (se självorganisering, autonomi). Detta är motsatsen till rättvisa!!  I den politiska verkligheten ger  regeringen de sällan jämnt fördelade resurserna (se konstitution) i stället i en styrande elit, som utövar institutionell kontroll över de som styrs av dem. Denna regeringens ojämna fördelningspolitik är särskilt utbredd där det finns tekniska realiteter. T.ex.  dataingenjörer som ombesörjer datorstyrningen av en produktionsprocess. Inom biologi, existerar sällan sådana kontroll hierarkier (se hierarki) och kan ses som en följd av en rationell konstruktion och inte som en gärning av naturen.

Advertisements

~ by globalgovernmentality on October 23, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: